Voorwaarden en spelregels

  1. Uw initiatief en aanvraag dient een educatief doel (zie ter illustratie ook de home en projectenpagina op deze website).
  2. Projecten kunnen eenmalig ondersteund worden; aanvragen tot bijdragen in de exploitatie worden niet gehonoreerd.
  3. Financiële bijdrage: wat is het gevraagde bedrag en hoe verhoudt zich dat tot de totaalbegroting van uw project.
  4. Wat is de aard en omvang van het project dat u wilt uitvoeren?
  5. Welke resultaten beoogt u met het project en hoe verwacht u deze resultaten te verwezenlijken?
  6. Bijdragen worden nimmer rechtstreeks aan aanvrager betaald, maar enkel aan de leveranciers van goederen en/of diensten (na accodering van de desbetreffende facturen door aanvrager).
  7. De leverancier stuurt zijn facturen rechtstreeks aan de Stichting Jo Bergmans Vermogensfonds.
  8. Een toe- of afwijzing op een aanvraag geschiedt altijd schriftelijk. Op mondelinge toezeggingen kan geen beroep worden gedaan en tegen een beslissing kan niet worden gereclameerd.